กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.34
 


ศนฐ.

 


คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.นายณัฐกุล รุณผาบ
รองฯ ผอ.สพม.34นายจงภพ ชูประทีป
ผู้อำนวยการกลุ่ม


งานธุุรการฯ
 


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
 


กลุ่มงานประกันฯ
 


กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
 


กลุ่มงานพัฒนา สื่อเทคโนโลยีฯ

 


เอกสารเผยแพร่

 
ข้อสอบอัตนัยและเครื่องมือประเมิน 4H [ Download ]


ข้อมูล และ การรายงานการประเมินภายในโดยต้นสังกัดปี 58ปี 59