กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.34

 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา


รหัส :  50032008  โรงเรียน :  ไชยปราการ  ปีการศึกษา

ผู้บันทึกข้อมูล   วันที่ประเมิน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนเด็ก/
ครูอยู่ใน
ระดับ3 ขึ้นไป

จำนวนเด็ก/
จำนวนครูทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

มาตรฐานที่ 1 :  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

0

0

0

.5

0

1

ปรับปรุง

1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
      มาตรฐาน

0

0

0

.5

0

1

ปรับปรุง

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
      ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
      อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
      อย่างเหมาะสม

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
      นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการ  ตามจินตนาการ

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 1

5

1

ปรับปรุง

 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

50032008

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

0

0

0

2

0

1

ปรับปรุง

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 2

5

1

ปรับปรุง

 มาตรฐานที่ 3 :  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

50032008 ไชยปราการ

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
      ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

0

0

0

2

0

1

ปรับปรุง

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม
      เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
       การเรียนรู้ระหว่างกัน

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 3

5

1

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 4 :    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

50032008 ไชยปราการ

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
      โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอ

0

0

0

2

0

1

ปรับปรุง

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
      ของตนเอง

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
     โดยมีเหตุผลประกอบ

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 4

5

1

0

มาตรฐานที่ 5 :    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

50032008 ไชยปราการ

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
      เป็นไปตามเกณฑ์  

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
       เป็นไปตามเกณฑ์

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
      เป็นไปตามเกณฑ์

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 5

5

0.00

1

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 6 :    ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 

50032008 ไชยปราการ

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

0

0

0

2

0

1

ปรับปรุง

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
     ในผลงานของตนเอง

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
      อาชีพที่ตนเองสนใจ

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 6

5

1

0

มาตรฐานที่ 7 :    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

50032008 ไชยปราการ

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
      ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
      ประสงค

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
      ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
      ของผู้เรียน

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
      แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

0

0

0

2

0

1

ปรับปรุง

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำ
      บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
      จัดการเรียนรู้

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
      การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน       ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
     ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
     ที่ดีของสถานศึกษา

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
     เต็มเวลาเต็มความสามารถ

0

0

0

1

0

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 7

10

1

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 8 :  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

50032008 ไชยปราการ

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้น
      การพัฒนาผู้เรียน

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
      ผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้าน
      วิชาการและการจัดการ

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
       เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
       รับการกระจายอำนาจ

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
      การจัดการศึกษา

   

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

8.6  ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและ
       เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

   

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 8

10

0.00

1

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 9 :  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

50032008 ไชยปราการ

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
      ระเบียบกำหนด

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล และ
       ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
       สำเร็จตามเป้าหมาย

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
       สถานศึกษา

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 9

5

0.00

1

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 10 :  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

50032008 ไชยปราการ

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
        ท้องถิ่น

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
        ตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
       ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
       ผู้เรียน

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
        ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอ

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไป
        ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

   

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
        ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

   

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 10

10

0.00

1

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 11 :  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

50032008 ไชยปราการ

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
       และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง
       อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
       แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

 

 

0

4

0.00

1

ปรับปรุง

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
        ความปลอดภัยของผู้เรียน

 

 

0

3

0.00

1

ปรับปรุง

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
        มีส่วนร่วม

 

 

0

3

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 11

10

0.00

1

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 12 :    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

50032008 ไชยปราการ

12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

12.2 จัดทำและดำเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
        บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

0

.5

0.00

1

ปรับปรุง

12.5  นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
        ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

   

0

.5

0.00

1

ปรับปรุง

12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
        คุณภาพภายใน

   

0

1

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 12

5

0.00

1

ปรับปรุง

 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

50032008 ไชยปราการ

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
       และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภาย
       นอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของผู้เรียน
       และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

0

5

0.00

1

ปรับปรุง

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถาน
       ศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
       องค์กรที่เกี่ยวข้อง      

 

 

0

5

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 13

10

0.00

1

ปรับปรุง

 มาตรฐานที่ 14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น  
    

50032008 ไชยปราการ

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
        ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
        สถานศึกษา

 

 

0

3

0.00

1

ปรับปรุง

14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
        เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
        สถานศึกษา
      

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 14

5

0.00

1

ปรับปรุง

 มาตรฐานที่ 15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
  

50032008 ไชยปราการ

15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
         จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

 

0

3

0.00

1

ปรับปรุง

15.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนา
        ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา       
      

 

 

0

2

0.00

1

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 15

5

0.00

1

ปรับปรุง


ค่าเฉลี่ยรวม

100

0.00

1

ปรับปรุง

[ Home ]