กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.34

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

  

กรุณา Login เพื่อจัดทำข้อมูล

 

Username :

Password :
Case sensitive
  

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

[ กรอกข้อมูลผลการประเมิน ]
[ สรุปผลการประเมินรายโรงเรียน ]
[ Template สำหรับกรอกข้อมูล QAMS ]


กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.34
by : jp choo