คู่มือการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับ Smart Trainer

ไฟล์ PDF
ฉบับคู่มือ

[ ปกหน้า ] [ ปกหลัง ]
ฉบับคู่มือ

(แบบรายงานฉบับปรับปรุง)

แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 1 ( ST1)
แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 2-3 ( ST2)
แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 4-7 ( ST3)
แบบประเมินความพึงพอใจของครู ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.1-3 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.4-6 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ม.1-3 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ( ST4)

แบบประเมินความสำเร็จ (ST5)
   เข้าระบบรายงาน Online
 Time line
กำหนดการใช้เครื่องมือรายงานการนิเทศ (ฉบับปรับปรุง)

 แนวทางการใช้เครื่องมือ


ตรวจสอบรหัสผ่านเบื้องต้น


 รายชื่อ Smart Trainers สพม.
 รายชื่อ Smart Trainers สพป.