ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.34


Download
แบบทดสอบการอ่าน-เขียน ม.1
แบบทดสอบการอ่าน-เขียน ม.2
แบบทดสอบการอ่าน-เขียน ม.3
แบบทดสอบการอ่าน-เขียน ม.4
แบบทดสอบการอ่าน-เขียน ม.5
แบบทดสอบการอ่าน-เขียน ม.6

 บันทึกข้อมูลทักษะการอ่านเขียน  [ต้อง Login ก่อน ]
 แก้ไข/ลบ ข้อมูลทักษะการอ่านเขียน [ต้อง Login ก่อน ]

 
รายงานแบบ offline โดยไฟล์ Excel
ส่งทาง mail:poppylove_1961@hotmail.com


ข้อมูลผลการทดสอบรายโรงเรียน

ผลการทดสอบการอ่าน ระดับเขต

ชั้น ม.1                         ชั้น ม.4
ชั้น ม.2                         ชั้น ม.5
ชั้น ม.3                         ชั้น ม.6

ผลการทดสอบการเขียน ระดับเขต

ชั้น ม.1                         ชั้น ม.4
ชั้น ม.2                         ชั้น ม.5
ชั้น ม.3                         ชั้น ม.6

[ดูรหัสโรงเรียน]


Facebook

[ Login ]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.34


ผู้รับผิดชอบ
ศน.ศิริกร ปวงคำคง

ศน.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล

Admin : Jp Choo