สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 
จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

 

ข้อมูลประเมินการอ่าน ชั้น ม. 1 ระดับเขตพื้นที่ สพม.34ข้อมูลประเมินการอ่าน ชั้น ม. 4   ระดับเขตพื้นที่

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนนักเรียนตามระดับผลการประเมินการอ่านระดับ ม.4

อ่านคล่อง

อ่านดี

อ่านได้

อ่านพอได้

อ่านไม่ได้

รวม

1

กาวิละวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

64 (61.54 %)

38 (36.54 %)

2 (1.92 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

104

2

หอพระ.

เมือง

เชียงใหม่

38 (33.93 %)

50 (44.64 %)

19 (16.96 %)

3 (2.68 %)

2 (1.79 %)

112

3

ยุพราชวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

331 (94.84 %)

18 (5.16 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

349

4

วัฒโนทัยพายัพ

เมือง

เชียงใหม่

198 (96.59 %)

6 (2.93 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

1 (.49 %)

205

5

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

56 (46.67 %)

54 (45.00 %)

9 (7.50 %)

0 (.00 %)

1 (.83 %)

120

6

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

166 (84.69 %)

25 (12.76 %)

4 (2.04 %)

0 (.00 %)

1 (.51 %)

196

7

แม่ออนวิทยาลัย

แม่ออน

เชียงใหม่

37 (47.44 %)

39 (50.00 %)

2 (2.56 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

78

8

นวมินทราชูทิศ พายัพ

แม่ริม

เชียงใหม่

88 (61.97 %)

52 (36.62 %)

1 (.70 %)

1 (.70 %)

0 (.00 %)

142

9

แม่ริมวิทยาคม

แม่ริม

เชียงใหม่

91 (67.41 %)

44 (32.59 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

135

10

พร้าววิทยาคม

พร้าว

เชียงใหม่

162 (83.94 %)

26 (13.47 %)

5 (2.59 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

193

11

สะเมิงพิทยาคม

สะเมิง

เชียงใหม่

61 (50.83 %)

45 (37.50 %)

12 (10.00 %)

1 (.83 %)

1 (.83 %)

120

12

สันทรายวิทยาคม

สันทราย

เชียงใหม่

55 (65.48 %)

28 (33.33 %)

1 (1.19 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

84

13

สันป่ายางวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

11 (50.00 %)

8 (36.36 %)

3 (13.64 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

22

14

แม่หอพระวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

9 (30.00 %)

17 (56.67 %)

3 (10.00 %)

0 (.00 %)

1 (3.33 %)

30

15

แม่แตง

แม่แตง

เชียงใหม่

74 (61.16 %)

46 (38.02 %)

1 (.83 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

121

16

ฝางชนูปถัมภ์

ฝาง

เชียงใหม่

55 (53.92 %)

35 (34.31 %)

12 (11.76 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

102

17

อรุโณทัยวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

35 (47.30 %)

30 (40.54 %)

9 (12.16 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

74

18

เชียงดาววิทยาคม

เชียงดาว

เชียงใหม่

68 (41.72 %)

74 (45.40 %)

18 (11.04 %)

2 (1.23 %)

1 (.61 %)

163

19

เวียงแหงวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

69 (48.94 %)

41 (29.08 %)

23 (16.31 %)

5 (3.55 %)

3 (2.13 %)

141

20

ไชยปราการ

ไชยปราการ

เชียงใหม่

50 (48.54 %)

48 (46.60 %)

4 (3.88 %)

0 (.00 %)

1 (.97 %)

103

21

บ้านกาดวิทยาคม

บ้านกาด

เชียงใหม่

49 (53.26 %)

31 (33.70 %)

8 (8.70 %)

4 (4.35 %)

0 (.00 %)

92

22

สองแคววิทยาคม

สองแคว

เชียงใหม่

30 (38.46 %)

34 (43.59 %)

13 (16.67 %)

1 (1.28 %)

0 (.00 %)

78

23

สันติสุข

สองแคว

เชียงใหม่

16 (19.05 %)

34 (40.48 %)

20 (23.81 %)

9 (10.71 %)

5 (5.95 %)

84

24

สันป่าตองวิทยาคม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

202 (79.22 %)

51 (20.00 %)

2 (.78 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

255

25

สารภีพิทยาคม

สารภี

เชียงใหม่

59 (61.46 %)

34 (35.42 %)

2 (2.08 %)

0 (.00 %)

1 (1.04 %)

96

26

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

หางดง

เชียงใหม่

43 (58.11 %)

27 (36.49 %)

3 (4.05 %)

1 (1.35 %)

0 (.00 %)

74

27

เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

น้ำบ่อหลวง

เชียงใหม่

32 (60.38 %)

15 (28.30 %)

6 (11.32 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

53

28

ดอยเต่าวิทยาคม

ดอยเต่า

เชียงใหม่

58 (72.50 %)

15 (18.75 %)

6 (7.50 %)

1 (1.25 %)

0 (.00 %)

80

29

อมก๋อยวิทยาคม

อมก๋อย

เชียงใหม่

93 (89.42 %)

6 (5.77 %)

4 (3.85 %)

1 (.96 %)

0 (.00 %)

104

30

แม่ตื่นวิทยาคม

แม่ตื่น

เชียงใหม่

1 (1.00 %)

45 (45.00 %)

38 (38.00 %)

15 (15.00 %)

1 (1.00 %)

100

31

ฮอดพิทยาคม

ฮอด

เชียงใหม่

81 (66.94 %)

29 (23.97 %)

9 (7.44 %)

2 (1.65 %)

0 (.00 %)

121

32

จอมทอง

จอมทอง

เชียงใหม่

123 (67.21 %)

52 (28.42 %)

6 (3.28 %)

1 (.55 %)

1 (.55 %)

183

33

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

62 (51.67 %)

48 (40.00 %)

7 (5.83 %)

2 (1.67 %)

1 (.83 %)

120

34

ขุนยวมวิทยา

ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน

73 (68.22 %)

33 (30.84 %)

1 (.93 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

107

35

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน

26 (33.77 %)

31 (40.26 %)

20 (25.97 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

77

36

ปายวิทยาคาร

ปาย

แม่ฮ่องสอน

83 (83.84 %)

15 (15.15 %)

1 (1.01 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

99

37

ห้องสอนศึกษา

เมือง

แม่ฮ่องสอน

115 (95.04 %)

6 (4.96 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

121

38

สบเมยวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

44 (53.01 %)

29 (34.94 %)

8 (9.64 %)

2 (2.41 %)

0 (.00 %)

83

39

เฉลิมรัชวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

25 (71.43 %)

8 (22.86 %)

2 (5.71 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

35

40

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

72 (62.61 %)

36 (31.30 %)

6 (5.22 %)

0 (.00 %)

1 (.87 %)

115

41

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

81 (83.51 %)

14 (14.43 %)

2 (2.06 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

97

42

กัลยาณิวัฒนา

กัลป์ยาณิวัฒนา

เชียงใหม่

19 (27.94 %)

25 (36.76 %)

22 (32.35 %)

2 (2.94 %)

0 (.00 %)

68

 

รวม

 

 

3105 (64.21 %)

1342 (27.75 %)

314 (6.49 %)

53 (1.10 %)

22 (.45 %)

4836

[ Home ] [ ดูข้อมูลรายโรงเรียน ]