สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 
จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

 

ข้อมูลประเมินการเขียน ชั้น ม.1 ระดับเขตพื้นที่ สพม.34ข้อมูลประเมินการเขียน ชั้น ม.1  ระดับเขตพื้นที่

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนนักเรียนตามระดับผลการประเมินการอ่านระดับ ม.1

เขียนคล่อง

เขียนดี

เขียนได้

เขียนพอได้

เขียนไม่ได้

รวม

1

กาวิละวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

58 (28.29 %)

97 (47.32 %)

44 (21.46 %)

6 (2.93 %)

0 (.00 %)

205

2

หอพระ.

เมือง

เชียงใหม่

12 (8.00 %)

55 (36.67 %)

57 (38.00 %)

19 (12.67 %)

7 (4.67 %)

150

3

ยุพราชวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

263 (55.49 %)

174 (36.71 %)

37 (7.81 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

474

4

วัฒโนทัยพายัพ

เมือง

เชียงใหม่

162 (34.54 %)

237 (50.53 %)

58 (12.37 %)

7 (1.49 %)

5 (1.07 %)

469

5

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

33 (35.11 %)

41 (43.62 %)

17 (18.09 %)

2 (2.13 %)

1 (1.06 %)

94

6

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

101 (25.51 %)

170 (42.93 %)

91 (22.98 %)

25 (6.31 %)

9 (2.27 %)

396

7

แม่ออนวิทยาลัย

แม่ออน

เชียงใหม่

6 (5.26 %)

65 (57.02 %)

32 (28.07 %)

9 (7.89 %)

2 (1.75 %)

114

8

นวมินทราชูทิศ พายัพ

แม่ริม

เชียงใหม่

107 (32.13 %)

131 (39.34 %)

91 (27.33 %)

2 (.60 %)

2 (.60 %)

333

9

แม่ริมวิทยาคม

แม่ริม

เชียงใหม่

43 (20.57 %)

106 (50.72 %)

42 (20.10 %)

15 (7.18 %)

3 (1.44 %)

209

10

พร้าววิทยาคม

พร้าว

เชียงใหม่

57 (25.22 %)

123 (54.42 %)

35 (15.49 %)

8 (3.54 %)

3 (1.33 %)

226

11

สะเมิงพิทยาคม

สะเมิง

เชียงใหม่

20 (29.85 %)

28 (41.79 %)

15 (22.39 %)

4 (5.97 %)

0 (.00 %)

67

12

สันทรายวิทยาคม

สันทราย

เชียงใหม่

50 (18.73 %)

126 (47.19 %)

75 (28.09 %)

16 (5.99 %)

0 (.00 %)

267

13

สันป่ายางวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

7 (17.95 %)

17 (43.59 %)

10 (25.64 %)

3 (7.69 %)

2 (5.13 %)

39

14

แม่หอพระวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

3 (8.57 %)

16 (45.71 %)

12 (34.29 %)

4 (11.43 %)

0 (.00 %)

35

15

แม่แตง

แม่แตง

เชียงใหม่

47 (24.87 %)

88 (46.56 %)

33 (17.46 %)

20 (10.58 %)

1 (.53 %)

189

16

ฝางชนูปถัมภ์

ฝาง

เชียงใหม่

37 (18.69 %)

94 (47.47 %)

54 (27.27 %)

11 (5.56 %)

2 (1.01 %)

198

17

อรุโณทัยวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

1 (.43 %)

19 (8.15 %)

55 (23.61 %)

75 (32.19 %)

83 (35.62 %)

233

18

เชียงดาววิทยาคม

เชียงดาว

เชียงใหม่

35 (36.08 %)

40 (41.24 %)

20 (20.62 %)

2 (2.06 %)

0 (.00 %)

97

19

เวียงแหงวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

23 (21.70 %)

35 (33.02 %)

40 (37.74 %)

8 (7.55 %)

0 (.00 %)

106

20

ไชยปราการ

ไชยปราการ

เชียงใหม่

7 (7.22 %)

33 (34.02 %)

34 (35.05 %)

19 (19.59 %)

4 (4.12 %)

97

21

บ้านกาดวิทยาคม

บ้านกาด

เชียงใหม่

7 (6.25 %)

34 (30.36 %)

49 (43.75 %)

19 (16.96 %)

3 (2.68 %)

112

22

สองแคววิทยาคม

สองแคว

เชียงใหม่

14 (21.54 %)

26 (40.00 %)

10 (15.38 %)

8 (12.31 %)

7 (10.77 %)

65

23

สันติสุข

สองแคว

เชียงใหม่

0 (.00 %)

5 (9.62 %)

35 (67.31 %)

11 (21.15 %)

1 (1.92 %)

52

24

สันป่าตองวิทยาคม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

195 (60.56 %)

104 (32.30 %)

23 (7.14 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

322

25

สารภีพิทยาคม

สารภี

เชียงใหม่

46 (36.22 %)

54 (42.52 %)

21 (16.54 %)

5 (3.94 %)

1 (.79 %)

127

26

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

หางดง

เชียงใหม่

56 (33.94 %)

71 (43.03 %)

32 (19.39 %)

3 (1.82 %)

3 (1.82 %)

165

27

เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

น้ำบ่อหลวง

เชียงใหม่

21 (47.73 %)

12 (27.27 %)

11 (25.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

44

28

ดอยเต่าวิทยาคม

ดอยเต่า

เชียงใหม่

50 (40.65 %)

41 (33.33 %)

19 (15.45 %)

8 (6.50 %)

5 (4.07 %)

123

29

อมก๋อยวิทยาคม

อมก๋อย

เชียงใหม่

0 (.00 %)

43 (28.29 %)

50 (32.89 %)

42 (27.63 %)

17 (11.18 %)

152

30

แม่ตื่นวิทยาคม

แม่ตื่น

เชียงใหม่

0 (.00 %)

31 (36.47 %)

30 (35.29 %)

24 (28.24 %)

0 (.00 %)

85

31

ฮอดพิทยาคม

ฮอด

เชียงใหม่

16 (13.22 %)

53 (43.80 %)

34 (28.10 %)

17 (14.05 %)

1 (.83 %)

121

32

จอมทอง

จอมทอง

เชียงใหม่

92 (26.29 %)

149 (42.57 %)

79 (22.57 %)

23 (6.57 %)

7 (2.00 %)

350

33

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

26 (12.38 %)

71 (33.81 %)

74 (35.24 %)

36 (17.14 %)

3 (1.43 %)

210

34

ขุนยวมวิทยา

ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน

44 (25.88 %)

88 (51.76 %)

34 (20.00 %)

2 (1.18 %)

2 (1.18 %)

170

35

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน

2 (3.92 %)

28 (54.90 %)

17 (33.33 %)

1 (1.96 %)

3 (5.88 %)

51

36

ปายวิทยาคาร

ปาย

แม่ฮ่องสอน

21 (17.21 %)

69 (56.56 %)

32 (26.23 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

122

37

ห้องสอนศึกษา

เมือง

แม่ฮ่องสอน

130 (43.48 %)

122 (40.80 %)

37 (12.37 %)

9 (3.01 %)

1 (.33 %)

299

38

สบเมยวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

14 (13.46 %)

32 (30.77 %)

25 (24.04 %)

25 (24.04 %)

8 (7.69 %)

104

39

เฉลิมรัชวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

5 (10.87 %)

13 (28.26 %)

16 (34.78 %)

7 (15.22 %)

5 (10.87 %)

46

40

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

16 (12.31 %)

51 (39.23 %)

54 (41.54 %)

8 (6.15 %)

1 (.77 %)

130

41

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

119 (54.34 %)

80 (36.53 %)

20 (9.13 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

219

42

กัลยาณิวัฒนา

กัลป์ยาณิวัฒนา

เชียงใหม่

1 (25.00 %)

3 (75.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

4

 

รวม

 

 

1947 (27.54 %)

2875 (40.66 %)

1554 (21.98 %)

503 (7.11 %)

192 (2.72 %)

7071

[ Home ] [ ดูข้อมูลรายโรงเรียน ]