สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 
จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

 

ข้อมูลประเมินการเขียน ชั้น ม.1ข้อมูลประเมินการเขียน ชั้น ม.4  ระดับเขตพื้นที่

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนนักเรียนตามระดับผลการประเมินการอ่านระดับ ม.4

เขียนคล่อง

เขียนดี

เขียนได้

เขียนพอได้

เขียนไม่ได้

รวม

1

กาวิละวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

14 (13.46 %)

71 (68.27 %)

18 (17.31 %)

0 (.00 %)

1 (.96 %)

104

2

หอพระ.

เมือง

เชียงใหม่

13 (11.61 %)

66 (58.93 %)

28 (25.00 %)

5 (4.46 %)

0 (.00 %)

112

3

ยุพราชวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

257 (73.64 %)

90 (25.79 %)

2 (.57 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

349

4

วัฒโนทัยพายัพ

เมือง

เชียงใหม่

110 (53.66 %)

88 (42.93 %)

6 (2.93 %)

0 (.00 %)

1 (.49 %)

205

5

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

38 (31.67 %)

60 (50.00 %)

14 (11.67 %)

7 (5.83 %)

1 (.83 %)

120

6

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

68 (34.69 %)

96 (48.98 %)

26 (13.27 %)

6 (3.06 %)

0 (.00 %)

196

7

แม่ออนวิทยาลัย

แม่ออน

เชียงใหม่

16 (20.51 %)

41 (52.56 %)

18 (23.08 %)

3 (3.85 %)

0 (.00 %)

78

8

นวมินทราชูทิศ พายัพ

แม่ริม

เชียงใหม่

54 (38.03 %)

79 (55.63 %)

7 (4.93 %)

2 (1.41 %)

0 (.00 %)

142

9

แม่ริมวิทยาคม

แม่ริม

เชียงใหม่

42 (31.11 %)

69 (51.11 %)

23 (17.04 %)

0 (.00 %)

1 (.74 %)

135

10

พร้าววิทยาคม

พร้าว

เชียงใหม่

84 (43.52 %)

81 (41.97 %)

20 (10.36 %)

8 (4.15 %)

0 (.00 %)

193

11

สะเมิงพิทยาคม

สะเมิง

เชียงใหม่

18 (15.00 %)

47 (39.17 %)

38 (31.67 %)

15 (12.50 %)

2 (1.67 %)

120

12

สันทรายวิทยาคม

สันทราย

เชียงใหม่

11 (13.10 %)

54 (64.29 %)

16 (19.05 %)

3 (3.57 %)

0 (.00 %)

84

13

สันป่ายางวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

9 (40.91 %)

5 (22.73 %)

8 (36.36 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

22

14

แม่หอพระวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

3 (10.00 %)

12 (40.00 %)

13 (43.33 %)

2 (6.67 %)

0 (.00 %)

30

15

แม่แตง

แม่แตง

เชียงใหม่

77 (63.64 %)

39 (32.23 %)

4 (3.31 %)

1 (.83 %)

0 (.00 %)

121

16

ฝางชนูปถัมภ์

ฝาง

เชียงใหม่

27 (26.47 %)

56 (54.90 %)

14 (13.73 %)

5 (4.90 %)

0 (.00 %)

102

17

อรุโณทัยวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

9 (12.16 %)

25 (33.78 %)

11 (14.86 %)

21 (28.38 %)

8 (10.81 %)

74

18

เชียงดาววิทยาคม

เชียงดาว

เชียงใหม่

45 (27.61 %)

89 (54.60 %)

23 (14.11 %)

6 (3.68 %)

0 (.00 %)

163

19

เวียงแหงวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

23 (16.31 %)

57 (40.43 %)

43 (30.50 %)

14 (9.93 %)

4 (2.84 %)

141

20

ไชยปราการ

ไชยปราการ

เชียงใหม่

4 (3.88 %)

49 (47.57 %)

37 (35.92 %)

11 (10.68 %)

2 (1.94 %)

103

21

บ้านกาดวิทยาคม

บ้านกาด

เชียงใหม่

26 (28.26 %)

32 (34.78 %)

22 (23.91 %)

11 (11.96 %)

1 (1.09 %)

92

22

สองแคววิทยาคม

สองแคว

เชียงใหม่

7 (8.97 %)

46 (58.97 %)

25 (32.05 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

78

23

สันติสุข

สองแคว

เชียงใหม่

1 (1.19 %)

7 (8.33 %)

4 (4.76 %)

51 (60.71 %)

21 (25.00 %)

84

24

สันป่าตองวิทยาคม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

141 (55.29 %)

99 (38.82 %)

15 (5.88 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

255

25

สารภีพิทยาคม

สารภี

เชียงใหม่

45 (46.88 %)

45 (46.88 %)

5 (5.21 %)

0 (.00 %)

1 (1.04 %)

96

26

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

หางดง

เชียงใหม่

37 (50.00 %)

27 (36.49 %)

10 (13.51 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

74

27

เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

น้ำบ่อหลวง

เชียงใหม่

10 (18.87 %)

25 (47.17 %)

12 (22.64 %)

6 (11.32 %)

0 (.00 %)

53

28

ดอยเต่าวิทยาคม

ดอยเต่า

เชียงใหม่

29 (36.25 %)

32 (40.00 %)

16 (20.00 %)

2 (2.50 %)

1 (1.25 %)

80

29

อมก๋อยวิทยาคม

อมก๋อย

เชียงใหม่

15 (14.42 %)

57 (54.81 %)

23 (22.12 %)

7 (6.73 %)

2 (1.92 %)

104

30

แม่ตื่นวิทยาคม

แม่ตื่น

เชียงใหม่

0 (.00 %)

0 (.00 %)

17 (17.00 %)

73 (73.00 %)

10 (10.00 %)

100

31

ฮอดพิทยาคม

ฮอด

เชียงใหม่

22 (18.18 %)

59 (48.76 %)

27 (22.31 %)

13 (10.74 %)

0 (.00 %)

121

32

จอมทอง

จอมทอง

เชียงใหม่

48 (26.23 %)

99 (54.10 %)

28 (15.30 %)

7 (3.83 %)

1 (.55 %)

183

33

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

14 (11.67 %)

55 (45.83 %)

44 (36.67 %)

7 (5.83 %)

0 (.00 %)

120

34

ขุนยวมวิทยา

ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน

26 (24.30 %)

55 (51.40 %)

23 (21.50 %)

3 (2.80 %)

0 (.00 %)

107

35

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน

8 (10.39 %)

38 (49.35 %)

27 (35.06 %)

4 (5.19 %)

0 (.00 %)

77

36

ปายวิทยาคาร

ปาย

แม่ฮ่องสอน

41 (41.41 %)

49 (49.49 %)

9 (9.09 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

99

37

ห้องสอนศึกษา

เมือง

แม่ฮ่องสอน

66 (54.55 %)

49 (40.50 %)

5 (4.13 %)

0 (.00 %)

1 (.83 %)

121

38

สบเมยวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

16 (19.28 %)

36 (43.37 %)

22 (26.51 %)

8 (9.64 %)

1 (1.20 %)

83

39

เฉลิมรัชวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

3 (8.57 %)

12 (34.29 %)

14 (40.00 %)

6 (17.14 %)

0 (.00 %)

35

40

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

9 (7.83 %)

70 (60.87 %)

24 (20.87 %)

11 (9.57 %)

1 (.87 %)

115

41

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

71 (73.20 %)

25 (25.77 %)

1 (1.03 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

97

42

กัลยาณิวัฒนา

กัลป์ยาณิวัฒนา

เชียงใหม่

8 (11.76 %)

39 (57.35 %)

20 (29.41 %)

1 (1.47 %)

0 (.00 %)

68

 

รวม

 

 

1565 (32.36 %)

2130 (44.04 %)

762 (15.76 %)

319 (6.60 %)

60 (1.24 %)

4836

[ Home ] [ ดูข้อมูลรายโรงเรียน ]