สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 
จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.34


ข้อมูลผลการทดสอบรายโรงเรียน
ข้อมูลผลการทดสอบการอ่านระดับเขต ชั้น ม.1
ข้อมูลผลการทดสอบการเขียนระดับเขต ชั้น ม.1
ข้อมูลผลการทดสอบการอ่านระดับเขต ชั้น ม.4
ข้อมูลผลการทดสอบการเขียนระดับเขต ชั้น ม.4

Facebook

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.34


ผู้รับผิดชอบ
ศน.ศิริกร ปวงคำคง

ศน.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล

Admin : Jp Choo